หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำพยนต์
.................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์
วิสัยทัศน์ อบต.ลำพยนต์
ตำบลสินค้าเกษตรคุณภาพสังคมมีความเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่สำคัญในตำบล
ลำพยนต์
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ลำพยนต์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลำพยนต์
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ [[ ตำบลสินค้าเกษตรคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ]]
 
 
 


ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมประกวดแต่งคำขวัญภายใต้โครงการ รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่แ [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 131 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ เพื่อรับทราบรายงานการติดตาม [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 249 


การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามประเมินแผลแผนพ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 132 


วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดนครสวรรค์ (9 ธันวาคม 2563) [ 10 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 110 


กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านก [ 9 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 340 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงา [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 95 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 239 


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 228 
 
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ เรื่อง ให้มีการเล [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 51 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคั [ 21 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
แบบฟอร์ม แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและ [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์การใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุและบัตรประจำตัวประชาชนที่ย [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
5 ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ เรื่อง แจ้งเลื่อนประกาศสอบฯ [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 72 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 130 
คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ที่ 3154/2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่องกำหนดมาตรการค [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมป้องกันยาเสพติด ควบคู่พัฒนาทักษะชีวิต [ 23 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 118 
คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๔๘๒ /๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ [ 23 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 109 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 184 
คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 192 
รายงานสภาพอากาศประจำวันจังหวัดนครสวรรค์ [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 173 
รายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดภายในประเทศรายใหม่และสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย. 256 [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 184 
ประชาสัมพันธ์เวบไซต์สำนักงานศาลปกครอง [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 120 
ประชาสัมพันธ์เวบไซต์กรมควบคุมโรคเพื่อติดตามสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 109 
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 114 
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 109 
ประกาศการสร้างวัฒนธรรมองค์ การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุดไทยแลนด์ 4 [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 101 
 
อบต.แม่เปิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางสัก เส้นที่ 5 หมู่ที่ 12 [ 29 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 115 
อบต.แม่เปิน จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำน [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 107 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง รับข้อเสนอราคาจ้างเพื่อจ้างเหมาบุคคลภ [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองปลิง กฎกระทรวง กำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ.2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
 
 
 


จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รห [ 20 ต.ค. 2564 ]โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 1 บ้านลำพยนต์ [ 14 ต.ค. 2564 ]โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 (บ้านลำพยนต์) [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 (บ้านลำพยนต์ โดย [ 13 ต.ค. 2564 ]ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องจ [ 29 ก.ย. 2564 ]ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องจ [ 29 ก.ย. 2564 ]โครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังใหญ่พร้อมเกลี่ยเรียบ(ส [ 29 ก.ย. 2564 ]โครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังใหญ่พร้อมเกลี่ยเรียบ(ส [ 29 ก.ย. 2564 ]โครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังใหญ่พร้อมเกลี่ยเรียบ(ส [ 29 ก.ย. 2564 ]โครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังใหญ่พร้อมเกลี่ยเรียบ(ส [ 29 ก.ย. 2564 ]โครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังใหญ่พร้อมเกลี่ยเรียบ(ส [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังใหญ่พร้อมเกลี่ยเรี [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับการสนับสนุนเครื [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังใหญ่พร้อมเกลี่ยเรี [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังใหญ่พร้อมเกลี่ยเรี [ 28 ก.ย. 2564 ]

 
 
ทุ่งปอเทือง  

กลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำวิ่ง  
 
 
 
เบี้ยผู้สูงอายุ (1 ต.ค. 2564)    อ่าน 212  ตอบ 3  
จัดเก็บภาษี (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 192  ตอบ 1  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 196  ตอบ 1  
 
 
   
 
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2370  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18411-18486 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2432  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างแบบฟอร์ม]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2410  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
 
ที่ นว 0023.5/945 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/951 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/856 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว20260 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 31 ส.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/736 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 9 ส.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2 /ว17013 หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่งฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/632 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13303 โครงการเศรษฐกิจฐานราก [ แนบ1 ]  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13286 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13320 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว14861 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 22 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/540 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12915 การบันทึกปรับปรุงและรองรับในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12910 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12898 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12913 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12916 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12919 จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac รอบเดือนพฤษภาคม 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13018 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว12830 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
 
 
E-Service
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ลำพยนต์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
สายตรงนายก
โทร : 056-298-989
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10

facebook
อบต.ลำพยนต์

facebook
อบต.ลำพยนต์
อบต.ลำพยนต์