หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กฎหมายที่ประเมินกรณี รมว.มท.รักษาการร่วม [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 131  
 
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 114  
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 121  
 
กฎหมายที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 116  
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 122  
 
การเชื่อมโยงและบูรณาแผน [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 119  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 107  
 
หลักธรรมาภิบาล [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 111  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
พระราชบัติญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
การประเมินความเสี่ยง เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 120  
 
แนวทาง ข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559-2560 [ 10 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 118  
 
  (1)