หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ [[ ตำบลสินค้าเกษตรคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ]] **องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ โทร 08 1900 7360 ในวันเวลาราชการ**
 
 
 
   
   

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนการจัดการการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัย จัดให้มีการออกกำลังกายและมีสถานที่ออกกำลังกาย

สร้างความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนให้น่าอยู่
 
   
   

พัฒนาระบบคมนาคม

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2556