หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ [[ ตำบลสินค้าเกษตรคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ]] **องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ โทร 08 1900 7360 ในวันเวลาราชการ**
 
 
 
   
   

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
 
   
   

สร้างความปรองดองสมานฉันท์และสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและบริการสาธารณะโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2556